Přihlášení | Registrace

Dětský Taneční Klub 4.S.E.

Přihláška

Zákonný zástupce
*
*
*
*

Pozn: Vyplňte v případě, že bude děti vyzvedávat další rodič atd.

Přihlašované dítě
*
*
*
*
*
*
Taneční kategorie
Vyberte požadovanou kategorii: *

Důležité informace (zdravotní stav a omezení, povahové rysy dítěte ...)
*
Všeobecné podmínky:

Pravidla bezpečnosti, podmínky členství v Dětském Tanečním klubu 4.S.E., GDPR:

 1. podmínkou členství v DTK 4.S.E. je řádné vyplnění „Přihlášky“ a zaplacení členského příspěvku na celé první pololetí, a to do 29. 9. 2023, v případě zájmu následné zaplacení členského příspěvku i na celé druhé pololetí, a to do 2. 2. 2024; pokud nebude uhrazena plná výše příspěvku do uvedeného data, dítěti nebude umožněno účastnit se tréninků probíhajících po 29. 9. 2023, resp. 2. 2. 2024;
 2. členové musí respektovat a dodržovat pokyny trenérů a dodržovat podmínky bezpečnosti a zásady slušného chování, dále musí užívat prostor tanečního sálu pouze ke cvičení, které tvoří obsahovou náplň tréninku;
 3. rodiče ve vlastním zájmu i zájmu dětí musí dohlížet, aby děti docházely na tréninky včas a pravidelně; dítě musí vždy omluvit rodič či zákonný zástupce, a to předem min. 1 hodinu před začátkem tréninku po sms na tel. číslo 604 999 979. V případě, že člen nepřijde na trénink 4x po sobě bez předchozí omluvy ze strany rodiče či zákonného zástupce, bude vyloučen z výuky do konce školního roku bez nároku na vrácení uhrazeného členského příspěvku;
 4. prokazatelné porušení kázně může mít za následek vyloučení z hodiny, o čemž je ihned telefonicky informován rodič člena či jeho zákonný zástupce; v případě opakovaného či závažného porušení kázně (např. požívání alkoholických a jiných omamných látek, nerespektování pokynů trenérky, opakované pozdní příchody, krádež, neslušné, agresivní či jiné nepřípustné chování...) může být tanečník vyloučen z výuky do konce školního roku bez nároku na vrácení uhrazeného členského příspěvku;
 5. dítě, které přijde na trénink, musí být v dobrém zdravotním stavu, tj. nesmí trpět žádnou nemocí (chřipka, angína apod.); užívat antibiotika, požívat před cvičením alkohol, omamné a psychotropní látky; mít zdravotními problémy neslučující se s tímto druhem aerobního cvičení (artróza kolen, kloubů, onemocnění zad, vazů, pooperační stavy apod.), ve výše uvedených případech jejich rodiče nesou odpovědnost za možné zdravotní problémy či ublížení si na zdraví, které mohou vzniknout nejen při, ale i po absolvování lekce;
 6. členové klubu jsou povinni cvičit ve vhodné taneční či aerobikové odpružené a čisté obuvi bez protiskluzové podrážky, která je výrobcem určená na tyto aktivity; rodiče členů se nezbavují odpovědnosti za své dítě v době trvání tréninku;
 7. trenéři jsou též odpovědni za člena, ale to pouze a výhradně v době tréninku, nejsou odpovědni za člena po skončení tréninku a jeho opuštění prostoru Tanečního studia ESSI, tzn. případný doprovod či vyzvednutí dítěte po tréninku je čistě osobní věcí rodičů, popř. zákonného zástupce. Taktéž trenéři nejsou odpovědni za člena, který opustí svévolně prostory Tanečního studia ESSI v průběhu tréninku;
 8. členové si mohou uschovat osobní cennosti (peněženky, klíče) u trenérů v části baru, za cennosti odložené na jiných místech trenérky ani Taneční studio ESSI nenesou žádnou odpovědnost;
 9. členové si musí odkládat svoji civilní obuv do botníku v chodbě a své civilní (i případně cvičební) oblečení v šatnách Tanečního studia ESSI, za výše uvedené věci odložené na jiných místech trenéři ani Taneční studio ESSI nenesou žádnou odpovědnost;
 10. členové si musí odkládat své nápoje pouze na barovou desku, jelikož na jiných místech hrozí jejich rozlití a možné ublížení na zdraví v případě uklouznutí; jsou dále povinni nahlásit trenérovi, že rozlili pití na taneční ploše;
 11. členové jsou povinni řídit se instrukcemi ohledně způsobu cvičení, které jim dá trenér před začátkem jejich první lekce;
 12. členové mají zakázáno jíst, honit se či cvičit bez dozoru trenéra; před časově stanoveným začátkem lekce nesmí členové cvičit;
 13. členovi nevzniká nárok na vrácení úhrady členského příspěvku, ani jeho poměrné části, při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v jeho řádné docházce (tj. výlety, zájezdy, nepřízeň počasí atd.), ani při ztrátě zájmu o účast v klubu či z důvodu nemoci;
 14. členovi nevzniká nárok na vrácení úhrady členského příspěvku, ani jeho poměrné části při zdravotní indispozici trenérů, případně okolností či událostí tzv. vyšší moci, kterou je i mimořádný stav či nouzový stav vyvolaný pandemií a s nimi souvisejícími nařízenými ochrannými opatřeními;
 15. zákonný zástupce nezletilého dítěte tímto bere na vědomí, že provozovatel Dětského tanečního klubu 4.S.E. (dále jen „Provozovatel“) tímto získává osobní údaje zákonného zástupce nezletilého dítěte a nezletilého dítěte. Tyto poskytnuté osobní údaje zpracovává podle článku 6 odst. 1 písm. b) Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), neboť zpracování je nezbytné pro přihlášení nezletilého dítěte do Dětského tanečního klubu 4.S.E. (dale jen “Klubu”). Provozovatelem a správcem osobních údajů je Tereza Macháčková, IČO: 87343126, Studénka 28, 582 53 Štoky. Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou, a to nejdéle po dobu školního roku 2023/2024 v případě celoročního členství ve školním roce 2023/2024 a minimálně po dobu členství nezletilého dítěte v klubu během školního roku 2023/2024, a nebudou poskytovány dalším subjektům. Zákonný zástupce nezletilého dítěte je jako subjekt údajů oprávněn požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům dle čl. 15 GDPR, jejich opravu nebo výmaz dle čl. 16 a 17 GDPR, omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Prohlašuji, že beru na vědomí a souhlasím s Pravidly bezpečnosti, podmínkami členství v Dětském Tanečním klubu 4.S.E. a GDPR, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. S výše uvedeným jsem srozuměn/a a beru na vědomí, že při nedodržování nesu svou plnou odpovědnost za možné vzniklé újmy na zdraví a škody na majetku, popř. za zdravotní problémy, které tím mohu způsobit sobě i ostatním účastníkům v Tanečním klubu 4.S.E.

 

Kontakt

TANEČNÍ STUDIO ESSI
Kollárova 19 (areál Jitřenka - 1.np)
Jihlava - Bedřichov 586 01
604 999 979
pohankova.ester@gmail.com
terka.machacek@gmail.com